maix asr (automatic speech recognition)

This document has passed the MaixPy 0.5.1_128 minimum_speech_with_ide_support firmware test. Please make sure that the recording function/call model is available before use.

This is a speech recognition module based on an acoustic model. When the user sets a vocabulary composed of pinyin and loads it into the module, the user can start recording to recognize the vocabulary input by the user and return a list of possible matching words.

I recently received some feedback on February 1, 2021, confirming that some students can't get results when running under the IDE. At this time, please switch to Menu>Run in the terminal to see the results.

Instructions

Warning Students who don't know how to use the recording and call the model, please learn the prerequisite skills before using this document.

 • Burn acoustic model

After TODO, it will be stored in a unified link to the download station.

Get the acoustic model maix_asr_2900k_0x500000 from here, and burn it to 0x500000 address.

Load the module without burning the model, it will core dump, don't ask how to report the error.

 • Create recording equipment

This module supports all Maix series hardware. We only need to configure an I2S.DEVICE_0 device and set CHANNEL_0 to the recording input. If it is Cube and amigo, you need to configure the specific audio decoder chip first, and then turn on the I2C recording device.

from Maix import GPIO, I2S
from fpioa_manager import fm

fm.register(20,fm.fpioa.I2S0_IN_D0, force=True)
fm.register(18,fm.fpioa.I2S0_SCLK, force=True) # dock 32
fm.register(19,fm.fpioa.I2S0_WS, force=True) # dock 30

rx = I2S(I2S.DEVICE_0)
rx.channel_config(rx.CHANNEL_0, rx.RECEIVER, align_mode=I2S.STANDARD_MODE)
rx.set_sample_rate(16000)
print(rx)
 • Create an auxiliary class for maix_asr, you can skip it.

from speech_recognizer import asr

class maix_asr(asr):

 asr_vocab = ["lv", "shi", "yang", "chun", "yan", "jing", "da", "kuai", "wen", "zhang", "de", "di" , "se", "si", "yue", "lin", "luan", "geng", "xian", "huo", "xiu", "mei", "yi", "ang", " ran", "ta", "jin", "ping", "yao", "bu", "li", "liang", "zai", "yong", "dao", "shang", "xia" , "fan", "teng", "dong", "she", "xing", "zhuang", "ru", "hai", "tun", "zhi", "tou", "you", " ling", "pao", "hao", "le", "zha", "zen", "me", "zheng", "cai", "ya", "shu", "tuo", "qu" , "fu", "guang", "bang", "zi", "chong", "shui", "cuan", "ke", "shei", "wan", "hou", "zhao", " jian", "zuo", "cu", "hei", "yu", "ce", "ming", "dui", "cheng", "men", "wo", "bei", "dai" , "zhe", "hu", "jiao", "pang", "ji", "lao", "nong", "kang", "yuan", "chao", "hui", "xiang", " bing", "qi", "chang", "nian", "jia", "tu", "bi", "pin", "xi", "zou", "chu", "cun", "wang" , "na", "ge", "an", "ning", "tian", "xiao", "zhong", "shen", "nan", "er", "ri", "zhu", " xin", "wai", "luo", "gang", "qing", "xun", "te", "cong", "gan", "lai", "he", "dan", "wei" , "die ", "kai", "ci", "gu", "neng", "ba", "bao", "xue", "shuai", "dou", "cao", "mao", "bo", "zhou", "lie", "qie", "ju", "chuan", "guo", "lan", "ni", "tang", "ban", "su", "quan", "huan ", "ying", "a", "min", "meng", "wu", "tai", "hua", "xie", "pai", "huang", "gua", "jiang", "pian", "ma", "jie", "wa", "san", "ka", "zong", "nv", "gao", "ye", "biao", "bie", "zui ", "ren", "jun", "duo", "ze", "tan", "mu", "gui", "qiu", "bai", "sang", "jiu", "yin", "huai", "rang", "zan", "shuo", "sha", "ben", "yun", "la", "cuo", "hang", "ha", "tuan", "gong ", "shan", "ai", "kou", "zhen", "qiong", "ding", "dang", "que", "weng", "qian", "feng", "jue", "zhuan", "ceng", "zu", "bian", "nei", "sheng", "chan", "zao", "fang", "qin", "e", "lian", "fa ", "lu", "sun", "xu", "deng", "guan", "shou", "mo", "zhan", "po", "pi", "gun", "shuang", "qiang", "kao", "hong", "kan", "dian", "kong", "pei", "tong", "ting", "zang", "kuang", "reng", "ti ", "pan", "heng", "chi", "lun", "kun", "han", "lei", "zuan", "man", "sen", "duan", "leng", "su i", "gai", "ga", "fou", "kuo", "ou", "suo", "sou", "nu", "du", "mian", "chou", "hen" , "kua", "shao", "rou", "xuan", "can", "sai", "dun", "niao", "chui", "chen", "hun", "peng", " fen", "cang", "gen", "shua", "chuo", "shun", "cha", "gou", "mai", "liu", "diao", "tao", "niu" , "mi", "chai", "long", "guai", "xiong", "mou", "rong", "ku", "song", "che", "sao", "piao", " pu", "tui", "lang", "chuang", "keng", "liao", "miao", "zhui", "nai", "lou", "bin", "juan", "zhua" , "run", "zeng", "ao", "re", "pa", "qun", "lia", "cou", "tie", "zhai", "kuan", "kui", " cui", "mie", "fei", "tiao", "nuo", "gei", "ca", "zhun", "nie", "mang", "zhuo", "pen", "zun" , "niang", "suan", "nao", "ruan", "qiao", "fo", "rui", "rao", "ruo", "zei", "en", "za", " diu", "nve", "sa", "nin", "shai", "nen", "ken", "chuai", "shuan", "beng", "ne", "lve", "qia" , "jiong", "pie", "seng", "nuan", "nang", "miu", "pou", "cen", "dia", "o", "zhuai", "yo", " dei", "n", "ei", "nou", "bia", "eng", "den", "_"]

 def get_asr_list(string='xiao-ai-fas-tong-xue'):
  return [__class__.asr_vocab.index(t) for t in string.split('-') if t in __class__.asr_vocab]

 def get_asr_string(listobj=[117, 214, 257, 144]):
  return'-'.join([__class__.asr_vocab[t] for t in listobj if t <len(__class__.asr_vocab)])

 def unit_test():
  print(__class__.get_asr_list('xiao-ai'))
  print(__class__.get_asr_string(__class__.get_asr_list('xiao-ai-fas-tong-xue')))

 def config(self, sets):
  self.set([(sets[key], __class__.get_asr_list(key)) for key in sets])

 def recognize(self):
  res = self.result()
  # print(tmp)
  if res != None:
   sets = {}
   for tmp in res:
    sets[__class__.get_asr_string(tmp[1])] = tmp[0]
    #print(tmp[0], get_asr_string(tmp[1]))
   return sets
  return None

from machine import Timer

def on_timer(timer):
 #print("time up:",timer)
 #print("param:",timer.callback_arg())
 timer.callback_arg().state()

try:
 # default: maix dock / maix duino set shift=0
 t = maix_asr(0x500000, I2S.DEVICE_0, 3, shift=0) # maix bit set shift=1
 tim = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL0, mode=Timer.MODE_PERIODIC, period=64, callback=on_timer, arg=t)
 tim.start()

 #for i in range(50):
  #time.sleep_ms(100)
 #t.stop()
 #for i in range(50):
  #time.sleep_ms(100)
 #t.run()

 t.config({
  'xiao-ai-ya': 0.3,
  'hao-de-ya': 0.2,
  'ni-hao-ya': 0.3,
 })

 print(t.get())

 while True:
  #time.sleep(1)
  tmp = t.recognize()
  # print(tmp)
  if tmp != None:
   print(tmp)
except Exception as e:
 print(e)
finally:
 tim.stop()
 t.__del__()
 del t
 • Speak into the microphone

We can see that the following words are defined in the code:

 t.config({
  'xiao-ai': 0.3,
  'hao-de': 0.2,
  'ni-hao': 0.3,
 })

 print(t.get())

That is, you can complete the recognition by saying [ni-hao], [hao-de], and [xiao-ai] into the microphone within 6 seconds. The configuration items are two fields, and the length of the first field does not exceed six.Group Pinyin, the second field indicates the lowest threshold of recognition (matching threshold). If it is higher than this value, it will be printed, and if it is lower than this value, it will be discarded.

At the beginning of the test, you can speak a little louder, see Demo Video for specific effects, complete example: test_maix_asr.py