MaixPy 查找二维码

从图片中识别二维码,常见的二维码为 QR Code,QR 全称 Quick Response,它比传统的条形码(Bar Code)能存更多的信息,也能表示更多的数据类型.

使用方法

image 模块中已经实现有查找二维码方法,需要使用非 minimum 固件版本,需要准备一个二维码,可以用草料二维码生成你想要的内容.

 • 从摄像头获取图片,将摄像头对准二维码
import image, sensor
img=sensor.snapshot()
 • 从图片中查找所有二维码对象(image.qrcode)列表
res = img.find_qrcodes()
 • 操作二维码对象

例如打印信息

print(res[0].payload())

详细 API 介绍请查看API-Image.

例程

识别二维码,如果识别不到二维码,请尝试更改 sensor.vflip() 函数参数。

import sensor
import image
import lcd
import time

clock = time.clock()
lcd.init()
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.set_vflip(0)
sensor.run(1)
sensor.skip_frames(30)
while True:
  clock.tick()
  img = sensor.snapshot()
  res = img.find_qrcodes()
  fps =clock.fps()
  if len(res) > 0:
    img.draw_string(2, 2, res[0].payload(), color=(0,128,0), scale=2)
    print(res[0].payload())
  lcd.display(img)