MaixPy 查找二维码

  从图片中识别二维码,常见的二维码为 QR Code,QR 全称 Quick Response,它比传统的条形码(Bar Code)能存更多的信息,也能表示更多的数据类型.

  使用方法

  image 模块中已经实现有查找二维码方法,需要使用非 minimum 固件版本,需要准备一个二维码,可以用草料二维码生成你想要的内容.

  • 从摄像头获取图片,将摄像头对准二维码
  import image, sensor
  img=sensor.snapshot()
  
  • 从图片中查找所有二维码对象(image.qrcode)列表
  res = img.find_qrcodes()
  
  • 操作二维码对象

  例如打印信息

  print(res[0].payload())
  

  详细 API 介绍请查看API-Image.

  例程

  识别二维码,如果识别不到二维码,请尝试更改 sensor.vflip() 函数参数。

  import sensor
  import image
  import lcd
  import time
  
  clock = time.clock()
  lcd.init()
  sensor.reset()
  sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  sensor.set_vflip(0)
  sensor.run(1)
  sensor.skip_frames(30)
  while True:
    clock.tick()
    img = sensor.snapshot()
    res = img.find_qrcodes()
    fps =clock.fps()
    if len(res) > 0:
      img.draw_string(2, 2, res[0].payload(), color=(0,128,0), scale=2)
      print(res[0].payload())
    lcd.display(img)