WiFi 模块

1. ESP8089 WiFi模块 (为荔枝派 Nano 适配)

SDIO 接口, 目前只能用在 荔枝派 Nano 上

2. WiFi_BT 模块(为荔枝派 Zero 适配)

WiFi+BT 模块的主控为 RTL8723BS,性能更加稳定可靠。采用TF接口的形式,可直接插在板子上的 TF 卡槽中

results matching ""

    No results matching ""